Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu turistička agencija VIVA ima depozit u visini od 2.000 eur i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eur.
Garancija putovanja je prema Ugovoru o garanciji putovanja br.0062/2020 od 05.07.2021.godine zaključenog sa primaocem bankarske garancije Nacionalna asocijacija turistickih agencija PU YUTA, Beograd, Ulica Kondina br.14, matični broj 07008511. Bankarska garancija je br.700761-020696/VD izdata od davaoca bankarske garancije Procredit banka AD, Beograd, od 10.12.2020.godine, a izmenjena 16.07.2021.godine (Izmena br.1 Bankarske garancije).
Garancija putovanja se koristi za slučaj:
A) insolventnosti organizatora putovanja, obezbeđuju se:
1. Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska
2. Potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao
3. Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja
4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja
B) naknade štete - obezbeđuje se naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:
1. Za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i
2. Za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.
Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka ugovorenog turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.
Prijavu, radi aktiviranja bankarske garancije, korisnik garancije putovanja podnosi primaocu bankarske garancije.
Korisnik garancije putovanja, svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Ukoliko se utvrdi da je zahtev korisnika garancije putovanja osnovan, garancija putovanja se aktivira u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave sa kompletnom dokumentacijom, kod primaoca bankarske garancije Nacionalna asocijacija turistickih agencija PU YUTA, kontakt telefon: +381 11 3228686, pisanim putem ili telegramom na adresu Kondina br.14, Beograd ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs
Realan iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen, u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića.
Primalac bankarske garancije može pozvati davaoca bankarske garancije na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi.