Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40 Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0003//2020 od 10.01.2020.god., polisa osiguranja broj 470000040548 od 15.01.2020.godine. Polisa je zaključena sa TRIGLAV OSIGURANJE ADO, Novi Beograd, ul. Milutina Milankovića br.7a u u visini od 400.000.- eura i važeća je od 01.01.2020. kojom za slučaj
 

A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju:

1.Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,

2.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao,

3.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja.

4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj.

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja

1. Za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i

2. Za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.